Hành động cảnh báo: Cảm ơn các nhà lập pháp của bạn vì dịch vụ của họ

Trong suốt phiên họp lập pháp này, các nhà lập pháp của bạn đã làm việc chăm chỉ để phục vụ tiểu bang của chúng tôi. Bạn có thể không đồng ý với hoàn toàn mọi hóa đơn họ đã làm việc hoặc các chi tiết khó chịu của hóa đơn, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị tìm một dự luật do Người Đại Diện của quý vị tác giả/đồng tác giả và một dự luật khác của Thượng nghị sĩ mà quý vị có điểm chung. Sau đó, cảm ơn họ vì dịch vụ cho tiểu bang của chúng tôi!

Các liên kết dưới đây sẽ giúp bạn xác định ai đại diện cho bạn tại Hạ viện tiểu bang và Thượng viện tiểu bang. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm các hóa đơn mà anh ấy / cô ấy đã tác giả / đồng tác giả. Bạn ’sẽ muốn ghi lại số hóa đơn – đây sẽ là các chữ cái SF hoặc HF theo sau là một số. Bạn &#8217 cũng sẽ muốn lưu ý ngắn gọn lý do tại sao bạn đánh giá cao sự hỗ trợ của nhà lập pháp #8217 của bạn đối với dự luật đó.