Childhood Arrivals

Hàng chục ngàn người dân đã được đưa vào Hoa Kỳ như là những người nhập cư khi họ đã là chỉ trẻ em. Đối với nhiều người trong số những khách đến thời thơ ấu, Hoa Kỳ. là nơi duy nhất mà họ đã biết đến. Họ đã đóng góp cho nền kinh tế của chúng tôi, phục vụ trong quân đội của chúng tôi, lãnh đạo trong giáo xứ của chúng tôi, và enlivened cộng đồng của chúng tôi.

MCC hỗ trợ các biện pháp như luật ước mơ, DACA, và DAPA, mà nhằm mục đích bảo vệ thời thơ ấu đến bị trục xuất trong khi Hoa Kỳ. tiếp tục làm việc theo hướng cải cách nhập cư toàn diện.