Nước sạch

Nước chảy qua các hành vi quan trọng nhất của cuộc sống con người. Đó là không giống như bất kỳ chất nào khác. Như giáo lý của giáo hội công giáo khẳng định, "bằng cách rất tự nhiên của nó, nước không thể được coi như là các hàng hóa chỉ là một trong số rất nhiều." Kể từ khi nước cần thiết cho con người hưng thịnh, Tất cả con người có một không thể xâm phạm các quyền đó, bởi Đức hạnh của chúng tôi Thiên Chúa, được phẩm giá.

Chính sách công cộng và hành động cá nhân của chúng tôi nên đóng góp vào các điều kiện mà trong đó tất cả có thể truy cập để làm sạch, nước uống, bây giờ và trong tương lai. Như giáo hoàng Benedict XVI đã nêu trong bài phát biểu của mình cho ngày nước thế giới 2007, ".. .những quản lý bền vững của nước [là] một xã hội, kinh tế, môi trường và đạo Đức thách thức có liên quan đến không chỉ tổ chức nhưng toàn bộ xã hội."

Thực hiện công trình nước của chúng tôi chắc chắn rằng một-pager