Người nhập cư Driver ’ giấy phép s

Qua 90,000 không có giấy tờ nhập cư được ước tính hiện nay đang sống tại tiểu bang Minnesota. Nhiều người trong số những người là các thành viên được thành lập của các cộng đồng của chúng tôi. Trẻ em của họ là Hoa Kỳ. công dân và họ xem xét Minnesota được nhà của họ. Nhưng cho vị thế pháp lý đặc biệt của họ, nhiều người trong số những cá nhân không có quyền truy cập vào trình điều khiển ’ giấy phép s. Điều này ức chế khả năng của họ để cung cấp cho gia đình của họ và cũng làm cho các tuyến đường ít an toàn cho những người khác.

MCC chấp nhận nhập cư bất hợp pháp là có vấn đề, và chúng tôi hỗ trợ các cải cách toàn diện để giải quyết nó. Tuy nhiên, cho đến khi một giải pháp có thể đạt được mà đóng chặt biên giới của chúng tôi và cung cấp một lộ trình để nhập quốc tịch, chúng tôi hỗ trợ các biện pháp như người lái xe người nhập cư ’ giấy phép s.