Bạo lực súng

2 sửa đổi bảo vệ quyền sở hữu súng ở Hoa Kỳ. Nhưng tất cả các quyền đi kèm với trách nhiệm. Luật pháp của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo rằng người đang thực hiện quyền của mình để mang vũ khí theo phong cách chịu trách nhiệm. Săn bắn, giải trí, và nhà và tự bảo vệ là tất cả các lý do chính đáng cho việc sở hữu một khẩu súng.

Pháp luật và chính sách cho phép sử dụng súng và quyền sở hữu để rơi bên ngoài của thể loại hợp pháp phải được giải quyết. Những luật này không giúp đỡ công dân thực hiện điều này phải có trách nhiệm, và đưa cộng đồng rộng lớn hơn nguy cơ như là kết quả. Kiểm tra toàn diện nền và một lệnh cấm súng trường tấn công là hai sáng kiến chính sách commonsense hỗ trợ MCC.