Hỗ trợ học trò không công khai

Trường phòng không-công giáo dục khu vực Minnesota. Thực tế, trường tư nhân phục vụ gần 100,000 Sinh viên Minnesota mỗi năm. Do đó, giáo dục các em cần được hỗ trợ bởi nhà nước của chúng tôi ’ s giáo dục công cộng đô la. Sinh viên trường tư có nhiều nhu cầu ở bên ngoài lĩnh vực giảng dạy tôn giáo, bao gồm cả sách giáo khoa, thiết bị máy tính, và các nhu cầu cơ bản trường học.

MCC là cam kết đảm bảo rằng trẻ em Minnesota tại Phòng Không – trường công nhận được trợ giúp và hỗ trợ họ xứng đáng. Sinh viên của chúng tôi là tương lai của chúng tôi, không có vấn đề gì trường họ tham dự.