Giảm nghèo

Chúa Kitô, các tiên tri của cựu ước, và truyền thống công giáo của chúng tôi làm cho nó rõ ràng: chúng ta phải giải quyết tiếng kêu của người nghèo. Trong khi chúng ta nên tìm cách cung cấp cứu trợ từ nghèo đói là cá nhân, xã hội cũng có vai trò chơi. MCC hỗ trợ chính sách và pháp luật tìm kiếm để địa chỉ đói nghèo ở Minnesota, cung cấp cứu trợ ngay lập tức trong trường hợp cần thiết và lâu dài giải pháp bền vững như thể.