Bổ tư pháp

Tội phạm không chỉ đơn thuần là vi phạm luật pháp trừu tượng–nó hại mối quan hệ giữa những người cam kết tội phạm và những người bị ảnh hưởng bởi nó. Chúng bao gồm các cá nhân nạn nhân, nhưng cũng có các cộng đồng xã hội rộng lớn hơn.

Hệ thống công lý hình sự của chúng tôi nên tìm kiếm để phục hồi và chữa lành các mối quan hệ bị hỏng. Điều này rất tốt có thể đòi hỏi thời gian tù cho tội phạm, nhưng không phải là một mục tiêu trong và của chính nó. Công lý tội phạm nên tìm cách để thúc đẩy an toàn công cộng, mà còn để chữa bệnh và phục hồi, chứ không phải chỉ là trừng phạt.

Chính sách công lý hồi phục MCC đã ủng hộ trong thời gian qua bao gồm cải cách tối thiểu thuốc hình phạt hướng dẫn và các nỗ lực để khôi phục lại quyền felons đã phục vụ thời gian của họ trong nhà tù, bỏ phiếu.