Phát triển lực lượng lao động

Nó là tốt cho người đàn ông để làm việc. Nhưng với một nền kinh tế thay đổi, Tìm kiếm công việc phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn cho một số. Quá thường xuyên, chương trình giáo dục phù hợp với bộ kỹ năng cần thiết trong thị trường lao động, và người nào nếu không làm việc lớn thấy mình unemployable.

MCC là hỗ trợ chính sách nỗ lực để đưa những người cần làm việc ở một nơi để thành công. Chương trình phát triển lực lượng lao động thông minh ennoble phẩm giá con người bằng cách cung cấp thêm nhiều cơ hội cho nhiều người sử dụng của Thiên Chúa, được tài năng và khả năng hỗ trợ cho gia đình và cộng đồng. Sự chú ý đặc biệt là cần thiết cho truyền thống “cổ áo màu xanh” Các công việc không còn được nhấn mạnh trong xã hội chúng ta, nhưng vẫn còn cung cấp các cơ hội có ý nghĩa của công việc và thu nhập.