Hai tuần cho tự do, Tài nguyên tự do tôn giáo

2015 Hai tuần cho tài nguyên tự do

Phụng vụ và các dụng cụ cầu nguyện khác:

Nền tảng và ý tưởng để ăn mừng trong giáo xứ của bạn:

Các nguồn tài nguyên giáo xứ khác

Biểu ngữ web blog của Dự án Tự do Đầu tiên: http://firstfreedom.mncc.org/banners/ Đăng trên trang web của giáo xứ hoặc tổ chức của bạn. Cộng đồng của bạn có thể tiếp cận trực tiếp với bình luận Công giáo về phát triển tự do tôn giáo, và các nguồn lực cho các tài liệu Công giáo khác.

Chèn bản tin Tự do Tôn giáo: http://www.mncatholic.org/full-page-bulletin-inserts-2/

USCCB “Tự do văn bản” biểu ngữ web chiến dịch: http://www.mncatholic.org/bulletin-inserts-and-website-banners-for-text-freedom-event/