Current Threats to Religious Liberty

FULL TEXT FOUND HERE Pope Benedict XVI spoke earlier this year about his worry that religious liberty in the United States is being weakened. He called religious liberty the “most cherished of American freedoms.” However, Thật không may, our most cherished freedomTiếp tục đọc →

Mười hai điều mọi người nên biết về các “Biện pháp tránh thai ủy nhiệm”

Từ hội nghị Hoa Kỳ của các giám mục công giáo thư ký cho các hoạt động ủng hộ cuộc sống (Phiên bản USCCB PDF) Ngày tháng 15, 2012 Các chính quyền Obama công bố một quy tắc cuối cùng mandating tránh thai và triệt sản bảo hiểm trong hầu như tất cả các chương trình y tế tư nhân trên toàn quốc, with an extremelyTiếp tục đọc →