Parish and Parish Captain Resources

General Parish Captain Resources Additional prayer and education tools: Marriage Bulletin Announcements Bulletin Inserts A Prayer for Marriage, Tổng giáo phận Saint Paul & Hôn nhân Minneapolis: Duy nhất vì một lý do, lời cầu nguyện chiến dịch, USCCB (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) Prayer to the HolyTiếp tục đọc →