Biểu đồ lưu lượng: Những người đủ điều kiện cho hành động hành chính của quản trị nhập cư?

Khuôn khổ và thời hạn áp đặt trong khuôn khổ của những người và những người không đủ điều kiện cho việc trục xuất tạm hoãn là có nghĩa là để phục vụ một mục đích, bao gồm: để ngăn cản người nhập cư mới mà không có tài liệu thích hợp từ sắp tới trong tương lai, … Tiếp tục đọc →

Minnesota Immigration Testimony and Petition

Jacobo Gabriel-Thomas participated with the Worthington, MN-based ‘Abuelos Y Nietos Juntos’ organization in a 2013 panel discussion on immigration hosted by Archbishop John C. Nienstedt at the University of St. Thomas (see video of event here). The Experience of OneTiếp tục đọc →