Thẻ cầu nguyện và bản tin chèn

Sau đây là một danh sách miễn phí, Các tờ rơi in cho giáo dân. MCC ' cầu nguyện cho những người nhập cư’ prayer card printout USCCB Collection Book of Prayers for Immigrants 2013 USCCB National Migration Week page Five key principles of just immigration reform pew card printoutTiếp tục đọc →