Chính trị của ngôn ngữ

"Trong thời gian của chúng tôi, bài phát biểu chính trị và văn bản là chủ yếu là bảo vệ không thể giư. . . . Do đó, ngôn ngữ chính trị có bao gồm chủ yếu của uyển, question-begging and sheer cloudy vagueness.” Little has changed since 1946 when George Orwell wroteTiếp tục đọc →

Thể thao cờ bạc: Lại tiền trên bàn

Trong tuần tới, Hoa Kỳ. Tòa án tối cao có thể nới lỏng các hạn chế liên bang về các môn thể thao cờ bạc. Kết quả là, nhiều tiểu bang đã chủ động soạn thảo các hóa đơn sẽ tạo ra quy định cờ bạc ở cấp nhà nước các ngành công nghiệp thể thao — Minnesota bao gồm. The changes could greatlyTiếp tục đọc →

The Crisis of Men without Work

There is a growing deficit of men in the workforce. According to government data, more than seven million American men between the ages of 25 và 54, the traditional prime of working life, are not even looking for a job. … Tiếp tục đọc →

Politics for Love of Jesus

In my work as the Policy and Outreach Coordinator for the Minnesota Catholic Conference, I meet many Minnesota Catholics who have a deep aversion to politics. In their experience, politics are so steeped in special interests and dominated by powerTiếp tục đọc →