Chính trị của ngôn ngữ

"Trong thời gian của chúng tôi, bài phát biểu chính trị và văn bản là chủ yếu là bảo vệ không thể giư. . . . Do đó, ngôn ngữ chính trị có bao gồm chủ yếu của uyển, câu hỏi ăn xin và mơ hồ mây tuyệt." Ít thay đổi kể từ 1946 khi George Orwell viết … Tiếp tục đọc →

Thể thao cờ bạc: Lại tiền trên bàn

Trong tuần tới, Hoa Kỳ. Tòa án tối cao có thể nới lỏng các hạn chế liên bang về các môn thể thao cờ bạc. Kết quả là, nhiều tiểu bang đã chủ động soạn thảo các hóa đơn sẽ tạo ra quy định cờ bạc ở cấp nhà nước các ngành công nghiệp thể thao — Minnesota bao gồm. The changes could greatlyTiếp tục đọc →

Politics for Love of Jesus

In my work as the Policy and Outreach Coordinator for the Minnesota Catholic Conference, I meet many Minnesota Catholics who have a deep aversion to politics. In their experience, politics are so steeped in special interests and dominated by powerTiếp tục đọc →