Tiếng Tây Ban Nha: Thách thức trong việc hình thành ý thức cho công dân Trung thành

Đất nước chúng ta phải đối mặt với một vài thách thức đó có yêu cầu cấp bách sự lựa chọn đạo Đức. Chúng tôi là một quốc gia tại war, con todo el costo humano que conlleva condo el costo humano que conlleva condo; một đất nước thường được chia bởi chủng tộc và sắc tộc; một quốc gia của người nhập cư những người đã di!cultades con (giáo phái con) … Tiếp tục đọc →