Minnesotans áp đảo từ chối các khoản vay trả lương Cộng đồng và các nhóm đức tin để công bố kết quả bỏ phiếu ở Duluth

Để biết thêm thông tin, liên hệ: Trước họp báo: Bob Hulteen – (612) 501-9186 Giám đốc Truyền thông và Tiếng nói Công cộng, Thượng hội đồng khu vực Minneapolis, ELCA Post-press conference: Meghan Olsen Biebighauser – (612) 708-9182 Nhà tổ chức tư pháp kinh tế, Minnesotans for Fair Lending Where: Liberty Statue, … Tiếp tục đọc →