Hai tuần cho tự do

Mỗi giáo phận năm trên khắp đất nước sắp xếp các sự kiện đặc biệt để làm nổi bật tầm quan trọng của bảo vệ tự do tôn giáo. Hai tuần cho sự tự do là từ 21 tháng sáu-đêm vọng lễ St. John Fisher và St. Thomas More-đến tháng bảy 4, Độc lập … Tiếp tục đọc →

Cung cấp tốt nhất của mình

Các phiên họp lập pháp là đến để đóng một. Cuối cùng, cuộc đàm phán đang tiến hành và chi tiết quan trọng đang được xác định. Đôi khi trước này đến thứ hai, our state government will pass a budget bill and the legislature will adjourn for the remainder ofTiếp tục đọc →