Cung cấp tốt nhất của mình

Các phiên họp lập pháp là đến để đóng một. Cuối cùng, cuộc đàm phán đang tiến hành và chi tiết quan trọng đang được xác định. Đôi khi trước này đến thứ hai, our state government will pass a budget bill and the legislature will adjourn for the remainder ofTiếp tục đọc →

Don’t make politics an idol

When we hear the word “idolatry,” we probably think first of a golden calf and pagan worship. But idolatry, giving the reverence and devotion owed to God to something created instead, is actually a much more commonplace sin. Thực tế, … Tiếp tục đọc →