Counterpoint: Rein tại đẻ mướn và chấm dứt để ăn thịt thực tiễn

(Tháng hai 3, 2017 – Star Tribune – Jason Adkins)

Không bao giờ để các dữ kiện nhận được trong cách của một câu chuyện hay. Mà khoản tiền lên Jan. 29 Bài viết "Đẩy mới để kiềm chế trong đẻ mướn,"mà cung cấp một bài thuyết trình đơn giản và gây hiểu lầm về những gì là lúc cổ phần trong các cuộc tranh luận chính sách. Trong nỗ lực đeo để đúc giáo hội tiêu cực nhất có thể-áp đặt của nó cứng nhắc, hay quạu dogmas "hạn chế" của người dân cơ hội cho hạnh phúc và gia đình thực hiện — bài viết cuối cùng từ chối cư dân Minnesota cơ hội để hiểu những mối quan tâm đạo đức nghiêm trọng liên quan đến surrogacy sắp xếp cũng như chính sách lý do mà nhiều người sẽ phản đối một thị trường đầy đủ thổi surrogacy thương mại ở đây ở Minnesota.

Đọc phần còn lại của này counterpoint.