Cơ hội học bổng như thế nào

Cơ hội học bổng được tạo ra thông qua sự đóng góp cho các tổ chức đủ điều kiện cấp học bổng (SGO). Cá nhân, tổ chức quyên góp cho một tổ chức cấp học bổng của sự lựa chọn của họ nhận được một khoản tín dụng thuế cho tiền của họ. SGO, lần lượt, tài trợ học bổng cho thấp- và gia đình có thu nhập trung bình tham dự các trường không làm công. Về bản chất, công dân quyên góp cho tổ chức tư nhân cấp học bổng cho các công dân để tham dự các trường tư. Không có tiền đang được thực hiện từ các trường công lập, cũng không phải không tiền công đi trực tiếp đến trường tư. Tương tự như vậy, đây là những không trường học "chứng từ".

Download this thông tin đồ họamột trang tin để biết thêm chi tiết.