Huyền thoại về xuất nhập cảnh

(Phiên bản PDF)

HUYỀN THOẠI: Người nhập cư tăng tỷ lệ tội phạm.

THỰC TẾ: Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cộng đồng người nhập cư không làm tăng tỷ lệ tội phạm và rằng vừa được người nhập cư đến có xu hướng phạm tội ít hơn so với người Thổ dân châu Mỹ sinh. Ruben Rumbaut, giáo sư xã hội học tại Đại học Brandeis, thấy rằng “ngay cả khi không có giấy tờ dân đã tăng gấp đôi để 12 triệu kể từ 1994, tỷ lệ tội phạm bạo lực tại Hoa Kỳ đã từ chối 34.2 phần trăm và tỷ lệ tội phạm bất động sản đã giảm 26.4 phần trăm.” Thành phố nơi có mức độ cao của những người nhập cư, chẳng hạn như New York, Chicago và Miami có kinh nghiệm giảm tội phạm bạo lực trong giai đoạn này. Các thành phố khác với nhiều người nhập cư, chẳng hạn như El Paso và Laredo, trong số các thành phố an toàn nhất của đất nước để sống trong.

(Nguồn: Trung tâm chính sách di trú, “Người nhập cư và tội phạm: Họ được kết nối?”, Tháng mười hai, 2007, http://www.americanimmigrationcouncil.org/just-facts/immigrants-and-crime-are-they-connected-century-research-finds-crime-rates-immigrants-are; Ruben Rumbaut và Walter Ewing, Huyền thoại oflm migrant Criminality và nghịch lý đồng hóa (Washington, DC: Hoa Kỳ di trú luật nền tảng, 2007); Radley Balko, “TheEl Paso Miracle,” ReasonOnline, Tháng bảy 6, 2009, http://www.reason.com/news/show/134579.html)

***

HUYỀN THOẠI: Người nhập cư không phải trả thuế.

THỰC TẾ: Những người nhập cư không có giấy tờ nộp thuế. Giữa 50-75% người nhập cư không có giấy tờ thanh toán liên bang, nhà nước và các loại thuế địa phương. Họ cũng đóng góp cho Medicare và cung cấp càng nhiều như 9 tỷ đô la một năm cho quỹ an sinh xã hội. Vẫn tiếp tục, người lao động không có giấy tờ đóng bán hàng thuế khi áp dụng và thuế bất động sản-trực tiếp nếu họ sở hữu và gián tiếp nếu họ thuê.

(Nguồn: “Tác động của những người nhập cư trái phép vào ngân sách nhà nước và chính quyền địa phương,” Văn phòng ngân sách quốc hội, (Tháng mười hai. 2007), p. 6; Trung tâm chính sách di trú, “Người nhập cư không có giấy tờ như là người nộp thuế,” (Tháng mười một 2007), http://www.americanimmigrationcouncil.org/just-facts/undocumented-immigrants-taxpayers; Travis Loller, “Nhiều người nhập cư bất hợp pháp trả tiền thuế thời,” Hoa Kỳ hôm nay (Tháng tư 11, 2008), http://www.Usatoday.com/Money/perfi/taxes/2008-04-10-immigrantstaxes_N.htm?CSP = 34)

***

HUYỀN THOẠI: Giáo hội công giáo hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và ' mở biên giới.’

FHÀNH ĐỘNG: Giáo hội công giáo không hỗ trợ luật phá vỡ hoặc mở biên giới. “Các giám mục Hoa Kỳ công nhận tính hợp lệ của và cần cho biên giới hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ người Mỹ khỏi các yếu tố hình sự và khủng bố, cho phép nhập cư có trật tự và luật pháp, và tôn trọng chủ quyền cai trị của luật pháp của Hoa Kỳ.”

(Nguồn: USCCB, http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/)

***

HUYỀN THOẠI: Người nhập cư là một cống trên các nền kinh tế Hoa Kỳ.

FHÀNH ĐỘNG: Cộng đồng người nhập cư tại Hoa Kỳ là, Thực tế, một lợi ích ròng cho nền kinh tế. Báo cáo văn phòng ngân sách quốc hội tại tiểu bang đó “hơn hai thập kỷ qua, Hầu hết các nỗ lực để ước tính tác động tài chính của người nhập cư tại Hoa Kỳ đã kết luận rằng, trong tổng hợp và trong dài hạn, thuế doanh thu của tất cả các loại được tạo ra bởi những người nhập cư-pháp luật và trái phép — vượt quá chi phí của các dịch vụ họ sử dụng.” Nghiên cứu báo cáo của viện CATO và của chủ tịch Hội đồng của cố vấn kinh tế cho thấy rằng người nhập cư trung bình là trả tiền cho một mạng lưới $80,000 đô la nhiều hơn thuế hơn họ thu thập trong dịch vụ chính phủ. Đối với người nhập cư với trường độ, sự trở lại tài chính ròng là $198,000.

(Nguồn: CATO viện, CATO Cẩm nang cho đại hội: Khuyến nghị chính sách cho đại hội 108, http://www.cato.org/pubs/handbook/hb108/hb108-63.pdf; Các văn phòng điều hành của tổng thống: Hội đồng cố vấn kinh tế, “Tác động kinh tế của di trú,” Tháng sáu 20, 2007, http://www.whitehouse.gov/cea/cea_immigration_062007.html; Văn phòng ngân sách quốc hội, Tác động của những người nhập cư trái phép vào ngân sách nhà nước và chính quyền địa phương (Tháng mười hai, 2007))

***

HUYỀN THOẠI: Những người nhập cư không có giấy tờ là một gánh nặng trên các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

FHÀNH ĐỘNG: Trung tâm luật nhập cư của quốc gia báo cáo rằng nhập cư điển hình chi tiêu ít hơn một nửa số tiền đô la cho các dịch vụ y tế khi so sánh với Hoa Kỳ tiêu biểu. công dân. Ví dụ:, ở quận Los Angeles, “Tổng y tế chi tiêu vào những người nhập cư không có giấy tờ $887 triệu trong 2000 – 6 phần trăm của tổng chi phí, mặc dù những người nhập cư không có giấy tờ bao gồm 12 phần trăm của cư dân của khu vực.” Xem thêm, luật liên bang nói chung thanh người nhập cư không có giấy tờ từ việc sử dụng lợi ích Medicaid ngoại trừ trong các tình huống khẩn cấp. Thậm chí sau đó, người nhập cư như là một nhóm đáng kể ít có khả năng sử dụng các dịch vụ khẩn cấp phòng hơn là công dân Mỹ.

(Nguồn: Trung tâm tiến bộ Mỹ, Người nhập cư ở Mỹ. Hệ thống y tế (Tháng sáu 7, 2007); Trung tâm luật xuất nhập cảnh quốc gia, “Chi phí chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư thấp hơn đối với công dân,” (Có thể, 2009), www.NILC.org; Dana P. Goldman, James P. Smith và Neeraj Sood, “Immigrants and the Cost of Medical Care,” Vấn đề sức khỏe 25, Không. 6 (2006): 1700-1711)