Christopher Caldwell về Đạo luật Dân quyền

Trong tập này, chúng ta đang nói về Đạo luật Dân quyền và những tác động mà nó tiếp tục có đối với xã hội ngày nay. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Christopher Caldwell, tác giả của "The Age of Entitlement: Nước Mỹ từ những năm 60." Ông là nhà báo và cựu biên tập viên cao cấp tại The Weekly Standard, cũng như là người đóng góp thường xuyên cho Financial Times và Slate. Ông là một thành viên cao cấp tại Viện Claremont và đóng góp biên tập viên cho The Claremont Review of Books.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về một cuộc bầu cử đặc biệt tại Quận Quốc hội 2 của Minnesota.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây, bây giờ ngày bầu cử đã kết thúc, những gì bạn có thể làm để tiếp tục xây dựng cầu nối với các quan chức dân cử để giúp chuyển đổi tiểu bang của chúng tôi.