Tiến sĩ. David Cloutier về sự cần cho Prudence trong bộ mặt của COVID-19 không chắc chắn

Trong tập này, chúng tôi đang tham gia của tiến sĩ. David Cloutier, phó giáo sư của thần học trong các trường thần học và tôn giáo học tại Đại học công giáo Mỹ. Chúng tôi thảo luận về bài viết gần đây của ông trong đó ông nói về sự cần thiết phải khôn ngoan thực tế-còn được gọi là Prudence-trong các mặt của sự bất trắc của COVID-19.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về các cuộc biểu tình gần đây cố ý gây tổn hại di tích trên toàn quốc bao gồm những người của các Thánh Công giáo.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây... chúng ta đang nói về St. Kateri Tekakwitha-sự bảo trợ của người Mỹ bản địa, tích phân sinh thái, và môi trường.

Tài nguyên đã đề cập trong Hiển thị: Kateri.org , Nhà chung của chúng tôi