Tiến sĩ. Jacqueline Rivers On The Church & #8217 ứng với phân biệt chủng tộc

Trong tập này, chúng ta đang nói chuyện với về phân biệt chủng tộc, phản ứng của Giáo Hội và những gì có thể được thực hiện từ góc độ chính sách để thúc đẩy sự công bằng chủng tộc. Chúng tôi đang tham gia của tiến sĩ. Sông Jacqueline, giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách và Giáo hội Đen Seymour. Bà lấy bằng tiến sĩ về Nghiên cứu và Xã hội học người Mỹ gốc Phi tại Đại học Harvard. Tiến sĩ. Rivers là nghiên cứu sinh tiến sĩ trong Chương trình Đa ngành về Bất bình đẳng & Chính sách xã hội tại Trường Harvard Kennedy.

Trong phân đoạn mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về tuyên bố đảng phái công cộng đang được thực hiện bởi các linh mục và chị em tôn giáo.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây: làm thế nào quý vị có thể tìm hiểu các ứng cử viên đang tranh cử để đại diện cho quý vị với tư cách là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang hoặc Đại Diện Tiểu Bang.