Tiến sĩ. John Cuddeback về sự suy giảm của hộ gia đình và tác động vào xã hội

Trong tập này, chúng ta thảo luận sự suy giảm của gia đình, các hộ gia đình, và những tác động từ chối có trên xã hội lớn hơn. Khách của chúng tôi, Tiến sĩ. John Cuddeback – một giáo sư triết học tại Christendom cao đẳng, Chồng, và cha – nghiên cứu và viết về các hộ gia đình thông qua trang web của mình Life-Craft.org (trước đây gọi là Bacon từ acorns).

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi trả lời các câu hỏi về việc làm thế nào để giúp cầu phân chia đảng phái đặc biệt là ở Minnesota, nơi cơ quan lập pháp của chúng tôi được chia.

Trong phân khúc thợ xây, chúng tôi đã có chi tiết về một cơ hội lớn tại Capitol cho người công giáo để đến với nhau, qua Liên minh tôn giáo lập pháp, với những người thuộc các tín ngưỡng khác để bênh vực với nhau vì những chính sách duy trì cuộc, nhân phẩm, và lợi ích chung.