Tiến sĩ. John Di Camillo Ngày Đạo đức của A Covid-19 Vắc xin

Trong tập này, chúng ta đang nói về đạo đức của vắc-xin COVID-19 với Tiến sĩ. John Di Camillo một nhân viên đạo đức tại Trung tâm Đạo đức Công giáo Quốc gia. Tiến sĩ. Di Camillo đã là một nhà đạo đức nhân viên toàn thời gian tại Trung tâm Đạo đức Công giáo Quốc gia kể từ 2011. Công việc của ông bao gồm các phân tích đạo đức về các chi nhánh chăm sóc sức khỏe Công giáo và các kế hoạch và yêu cầu bảo hiểm y tế. Ông cung cấp các dịch vụ giáo dục đạo đức và tư vấn cho các cá nhân và tổ chức.

Trong phân khúc mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về các đề xuất chính sách đang làm việc hướng tới việc tạo ra sự bình đẳng chủng tộc trong xã hội của chúng tôi.

Và dính xung quanh cho phân đoạn bricklayer chúng tôi có chi tiết về cách bạn có thể thành tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử.