Tiến sĩ. Ryan Anderson trên SCOTUS’ Bostock cầm quyền và xác định phân biệt đối xử tình dục

Trong tập ngày hôm nay chúng ta đang nói về quyết định của tòa án tối cao trong trường hợp Bostock v. Clayton County trong đó tòa án đã quyết định rằng phân biệt đối xử tình dục tại nơi làm việc kéo dài để bao gồm phân biệt đối xử trên cơ sở khuynh hướng tình dục và bản sắc. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Ryan Anderson của Quỹ di sản người đã viết về những tác động sâu rộng của quyết định này.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về biểu quyết và tại sao một số vấn đề, như sửa đổi hôn nhân của Minnesota, được đưa vào một cuộc bỏ phiếu công cộng.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây... chúng ta đang nói về tác động của COVID-19 về các trường học công giáo và làm thế nào bạn có thể giúp đảm bảo học sinh trên khắp đất nước có thể tiếp tục tham dự các trường học đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.