Erika Bachiochi về Đạo luật Bình đẳng và Bình đẳng Thực sự

Trong tập hôm nay, chúng ta đang nói về nhu cầu bình đẳng từ góc độ Công giáo và cách luật pháp như Đạo luật Bình đẳng đóng vai trò trong cuộc trò chuyện về bình đẳng thực sự.

Trong phân khúc túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về một dự luật sẽ cung cấp cho người nhập cư không có giấy tờ cơ hội trở thành tài xế được cấp phép ở Minnesota.

Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, chúng tôi sẽ có chi tiết về cách bạn có thể lên tiếng bảo vệ tự do tôn giáo và nhiều hơn nữa đang bị tấn công bởi Đạo luật Bình đẳng.

Gửi tin nhắn đến Hoa Kỳ. Thượng viện ở đây:
https://oneclickpolitics.global.ssl.fastly.net/promo/2xe