Gladden Pappin ngày tư tưởng chính trị công giáo, Ranh giới giữa giáo hội & Tiểu bang và corporatism

Trong tập này chúng tôi đang tham gia của tiến sĩ. Gladden Pappin, trợ lý giáo sư chính trị tại Đại học Dallas. Tiến sĩ. Pappin thường xuyên viết về tình hình chính trị đương đại, đặc biệt khi nó liên quan đến giáo hội. Ông đã kiếm được bằng cử nhân lịch sử và tiến sĩ trong chính phủ từ Harvard trước khi đồng sáng lập tạp chí American Affairs mà kiểm tra chính sách công và tư tưởng chính trị.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang bao gồm một câu hỏi về một sửa đổi chống công giáo trong hiến pháp của Minnesota và làm thế nào một phán quyết gần đây của tòa án tối cao có thể ảnh hưởng đến giáo dục công giáo.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây, nơi chúng tôi thảo luận về tòa án tối cao phán quyết về hành động hoãn lại cho chương trình đến thời thơ ấu. Chúng tôi có chi tiết về những gì bạn có thể yêu cầu của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bạn để giúp giữ cho các gia đình nhập cư với nhau.