Jennifer Daniels của USCCB về giáo dục công giáo giữa các COVID-19 đại dịch

Trong tập ngày hôm nay, chúng tôi đang thảo luận về cách COVID-19 là tác động đến các trường học công giáo và những gì đang được thực hiện để giúp đỡ ở cấp quốc gia và nhà nước.

Trong phân đoạn Mailbag của chúng tôi, chúng tôi đang đề ra một câu hỏi về những nỗ lực cứu trợ của COVID mà có thể được tốt, nhưng có thể tác động tiêu cực đến học sinh không tham dự các trường công lập.

Và thanh xung quanh cho các phân khúc thợ xây để biết chi tiết về cách bạn có thể tham gia với những người khác trên toàn quốc để cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo được bầu của chúng tôi.

Thêm tài nguyên:

Quốc gia ngày cầu nguyện hành động cảnh báo – www.MNCatholic.org/actioncenter