Lauren McCormack về các ưu tiên lập pháp của USCCB

Trong tập này của các cầu Builder podcast, chúng ta tìm hiểu về một số giám mục’ Các ưu tiên lập pháp. Chúng tôi nói chuyện với Lauren McCormack của văn phòng quan hệ chính phủ của USCCB.

Trong phân đoạn giảng dạy xã hội công giáo cổ điển, we examine Pope St. John Paul II’s very first encyclical, “Redemptor Hominis”. In English, this means, “Redeemer of Man”. It was written at the start of his pontificate in 1979. Trong đó, he speaks of the road to Christian unity, the mystery of redemption, and how this looks in the modern world.

Sau đó, trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, you’ll hear how you can learn about various bills presented at the capitol. Plus, we let you know how to track the progress of bills that come before your legislators.