Sự hiện diện thực sự sống: Jason Adkins Laudato Si và giám mục’ Chính sách ưu tiên

Tháng tư 5, 2016 – Giám đốc điều hành MCC Jason Adkins là đánh vào sự hiện diện thực sự sống, chủ chỗ nghỉ: fr. Kregg Hochhalter. Jason đã thảo luận các gốc công giáo xã hội dạy Laudato Si và ý nghĩa của nó cho các chính sách liên quan đến làm thế nào chúng tôi sử dụng đất và nước của chúng tôi.