Sự hiện diện thực sự sống: Jason Adkins Laudato Si và giám mục’ Chính sách ưu tiên

Tháng tư 5, 2016 – Giám đốc điều hành MCC Jason Adkins là đánh vào sự hiện diện thực sự sống, hosted by Fr. Kregg Hochhalter. Jason đã thảo luận các gốc công giáo xã hội dạy Laudato Si và ý nghĩa của nó cho các chính sách liên quan đến làm thế nào chúng tôi sử dụng đất và nước của chúng tôi.