Tôn giáo tự do tuần khuyến mại & Tài nguyên Lectionary

Đồ họa và truyền thông xã hội Downloads (Tiếng Anh & Español)

Tải về nguồn lực để thúc đẩy tôn giáo tự do tuần trước của thời gian và để cung cấp một bài hàng ngày từ tháng sáu 22-29.

PROMOTIONAL BULLETIN INSERT |

en español

PDF có thể tải xuống giúp giải thích tầm quan trọng của sự tự do tôn giáo và chỉ đạo người đại học đến nơi họ tìm hiểu thêm.

 

Ghi chú Lectionary: Chủ Nhật, Tháng sáu 28, 2020 | en español

Tải về các ghi chú để chuẩn bị một sự phản ánh hoặc bài giảng dựa trên các bài đọc cho chủ nhật 13 tại bình thường thời-tháng sáu 28, 2020.