Tài nguyên cảnh báo hành động lựa chọn trường học

Phụ huynh và trẻ em cần tiếp cận với tất cả các lựa chọn giáo dục, và các rào cản tài chính cá nhân không nên ngăn cản học sinh của chúng tôi nhận được nền giáo dục mà họ cần. Chúng ta không thể ngồi yên khi con cái chúng ta bị cô lập và giáo dục không đạt tiêu chuẩn thông qua đào tạo từ xa.

Dưới đây là tài liệu cho các trường học, giáo xứ, hoặc các cá nhân để tải xuống và sử dụng để truyền bá đến mạng của họ.

 

 

 

 

 

Xem Giám mục Cozzens’ thông điệp:

Nhấn vào đây để chia sẻ trên Twitter

Nhấn vào đây để chia sẻ trên Facebook