Hội nghị chuyên đề Sienna cho phụ nữ, Gia đình, và Văn hóa: Tự do tôn giáo và bình đẳng của phụ nữ

Lừa dối và tự phụ: Xung đột sai lầm về tự do tôn giáo và tự do phụ nữ

  • Được tổ chức bởi Hội nghị chuyên đề Sienna dành cho phụ nữ, Gia đình, và Văn hóa vào thứ Tư, Tháng sáu 27, 2012, 7 để 9 chiều., tại Đại học St. Thomas, kết hợp với Hai tuần cho tự do
  • Đồng tài trợ bởi Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis và Hội nghị Công giáo Minnesota