MCC “Gia đình Cap” Repeal Testimony

Written Testimony of Mr. Jason Adkins, Giám đốc điều hành, Senate Health, Human Services, and Housing Committee, Tháng hai 25, 2013 Minnesota công giáo hội nghị (MCC) supports the repeal of the Minnesota Family Investment Program (MFIP) “Family Cap,” Minn. Stat. § 256J.24, subd. … Tiếp tục đọc →