Tiến trình chính trị

Công dân Trung thành là một nhiệm vụ của vai trò môn đồ Kitô giáo. Có nhiều cách để sống cuộc gọi này, but directly engaging in the political process is still one of the best ways to protect human dignity and advance the common good, đặc biệt là ở cấp địa phương và tiểu bang.

Vui lòng sử dụng các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm về quy trình chính trị tại Minnesota:

Làm thế nào một Bill trở thành một luật tại Minnesota

Cách thức hoạt động của chính phủ

Hướng dẫn vận động