Biểu đồ lưu lượng: Những người đủ điều kiện cho hành động hành chính của quản trị nhập cư?

Khuôn khổ và thời hạn áp đặt trong khuôn khổ của những người và những người không đủ điều kiện cho việc trục xuất tạm hoãn là có nghĩa là để phục vụ một mục đích, bao gồm: để ngăn cản người nhập cư mới mà không có tài liệu thích hợp từ sắp tới trong tương lai, and dissuade women already here from giving birth with the goal of securing deferrals.

Some of the central goals of the Administration’s executive action were:

1. Help crack down on illegal immigration at the border.

2. Focus on a framework that deports felons, not families.

3. Create more accountabilityencouraging criminal background checks and taxes.

This is one way to make sense of who could benefit, and who will not, compliments of the Washington Post:

imrs

 

CLICK VÀO ĐÂY to read an article from PewResearchCenter’sFactTankthat analyzes the Administration’s executive action by who không phải là eligible for the temporary deferred actionimmigration reprieve.