take_action

yes_buttonBạn sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng Minnesota bảo vệ phụ nữ, trẻ em, và gia đình chống khai thác và cưỡng chế?

join_us

Minnesota công giáo hội nghị là nói về chính sách công cộng của giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota. Tìm hiểu về những gì chúng tôi làm.

read_more_button

Khu vực tuyên truyền

Đối tác

partners_usccb

partners_justice_immigrants

partners_jrlc

partners_oak

partners_surrigacy